เฝ้าเดี่ยว

(Quiet Time)

       ตอนเช้าตรู่  พระเยซูเสด็จไปยังที่เปลี่ยวและอธิษฐานที่นั่น   การเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัว   เป็นสิ่งที่ศูนย์ฝึกอบรม  สร้างให้นักศึกษา  ตั้งเวลาไว้สำหรับการนี้  เพื่อการรับพลกำลัง  สติปัญญา และความคุ้นเคยกับพระองค์

 

 

นมัสการร่วมกัน

(Worship time)

        พระเยซูตรัสว่า  สองสามคนประชมร่วมกันที่ใดๆ ในนามของเรา   เราจะอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้นที่นั่น   ก่อนชั้นเรียน  นักศึกษาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกัน  การสรรเสริญพระเจ้า  เป็นพลังให้พร้อมใช้ชีวิตทั้งวันอย่างมีความสุข นักศึกษาจะได้รับการฝึกหัด  นำนมัสการ เป็นพยาน และแบ่งปัน สิ่งที่ตนได้รับจากพระเจ้า  ในชั่วโมงนมัสการ 

 

   

รับประทานอาหาร ( Have meal together)  

         การสามัคคีธรรมรอบโต๊ะอาหารเป็นเวลา  แลกเปลี่ยนประสบกาณ์   หนุนใจ  และ อิ่มท้อง

 

 

 ทำการบ้าน

(Doing Home Work)  

         หลังจากชั่วโมเงเรียน   ครูมักให้การบ้านนักศึกษาเพื่อไปทำการบ้านที่กำหนดมาส่งครู

 

 

เข้าห้องสมุดค้นคว้า

( Search Book in Library )

         แต่ละวิชา  ครูจะแนะนำหนังสือให้นักศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้เพิ่มเติม ด้วยตนเอง   

 

   

อ่านพระคำ และตำรา

( Reading and Searching)

      ในแต่ละวิชา  นักศึกษาจะรับมอบหมายให้อ่านพระคัมภีร์ หรือหนังสือ บางเล่ม เพื่อความกระจ่างในวิชาที่ครูสอน  การใช้เวลาเรื่งที่เรียน  เป็นสิ่งจำเป็น  หมอลูกาบอกว่า  ชาวยิวที่เบโรอา มีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา  ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน  หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้น จะจริงดังกล่าวหรือไม่ 

 

การแบ่งปันประสบการณ์

(Experience Sharing )

          การนำความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  มาแบ่งปัน และถกกัน   เพื่อทำความเข้าใจ   ภายใต้พระวจนะ   ทำให้ความคิดแตกฉานยิ่งขึ้น  

 

   

นำข้อสงสัยมาถามครู

( Questioning ) 

           นักศึกษาจะถูกฝึกฝน  หรือกระตุ้นให้  ตั้งคำถาม  เพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ   ทั้งเสนอแนะความคิดเห็นของตน   ทำให้เพื่อนๆ  มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  

 

ทำงาน 

(Working Period)

           พระเยซูสอนว่า  ผู้ใดใคร่เป็นเอกเป็นต้น  คนนั้นต้องรับใช้ผู้อื่น   พระองค์ทำแบบอย่าง  โดยการลงมาล้างเท้าสาวก  การรับใช้ซึ่งกันและกัน  เป็นการฝึกเป็นผู้รับใช้ที่ดี  นักศึกษาจะถูกฝึกให้ทำคุณประโยชน์ด้วยความชื่นบาน

 

   

ร้องเพลงพิเศษ

( Special Song)

        เพื่อการประกาศ  งานแต่ง  งานศพ  เพื่อสอนเด็ก และแม้แต่วันรับวุฒิบัตรของรุ่ยพี่  นักศึกษามักได้รับเชิญให้ร้องเพลงพิเศษ  ชั่วโมงของการฝึก ซ้อมเพลง  เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุข  และช่วงเวลาของการรับใช้  คือเวลาของความตื่นเต้น

 

ประชุมกลุ่ม

( In  group) 

       ในคริสตจักร  นักศึกษาได้รับการหนุนใจให้เข้ากลุ่ม  สามัคคีธรรมกับพี่น้องเคริสเตียน  เป็นการเรียนรู้ชีวิตกับคริสตจักร  เป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระคริสต์

       

   

ฝึกเล่นกีตาร์

 (Guitar practice)

       วิชาเสริมอย่างหนึ่งคือ  ดนตรีเบื้องต้น  ศูนย์ฝึกได้เตรียมนักศึกษาที่สนใจ  ให้ฝึกเล่นกีตาร์ เพื่อนำไปใช้งานในการนมัสการ  การสอนเด็กรวีฯ การประกาศพระกิตติคุณ   เมื่อว่างจากงานอื่น  นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกซ้อมดนตรี 

 

 

 ฝึกทำบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์

 (Computer Accounting)

    นักศึกษาที่สนใจใช้ คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี ศูนย์ฝึกอบรม มีวิชาเสริมนี้  เพื่อเป็นประ โยชน์ในงานรับใช้  สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน ในแผนกการเงิน   และงานของหรัญญิกคริสตจักร

 

   

ผลิตสื่อ

(Media producing)

      สื่อการสอน เช่น  เพลง  ดนตรี  ถูกผลิตขึ้นโดยนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้   ในห้องอัดเสียง   เป็นประโยชน์ในการสอนเพลงพิเศษ  ในการผลิต CD  เป็นประโยชน์ในงานรับใช้ 

 

 

ฝึกซ้อมร้องเพลง

(Song practice) 

     เวาที่มีความสุขที่สุดของนักศึกษา   คือเวลาของการฝึกซ้อม  เพื่อร้องเพลงพิเศษ  นักศึกษาทุกรุ่น ทำได้ดีเสมอ  ด้วยความประสงค์เพื่อยกยิ่งเทิดทูน และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า      

 

   

สบาย สบาย

 (Sabai Sabai)

    หลังจากคร่ำเครียดในการเรียน   เวลาของการพักผ่อน  หย่อนใจ  ในบรรยากาศ ที่ร่มรื่น  ใต้ร่มไม้ สบายๆ  ทำให้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น  

 

 

เวรทำความสะอาด

(Cleaning)

    พระเยซูตรัสว่า   ผู้ใคร่เป็นเอกเป็นต้น  ให้คนนั้นปรนนิบัติผู้อื่น   นักศึกษาถูกฝึกให้ชื่นชมยินดีในการรับใช้  มีเวรของการทำความสะอาด  เก็บกวาด  ในแต่ละวัน   เพื่อสร้างวินัยที่ดี

 

   

เทศนา

(Share the massage)

       การสอน  และการเทศนา  เป็นวิชาของศูนย์ฝึกอบรมฯ  คู่ควบกับการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะที่ตนเตรียมมา  ภายใต้การชี้แนะของครูผู้สอน  บางครั้งก็ได้รับเชิญให้เทศนาในประชุมอธิษฐานของคริสตจักร

 

  

สอนเด็ก

(Teach children)

      พระเยซูตรัสว่า  “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา  อย่าห้ามเขาเลย  เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้า เป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น”  การสอนรวีวาระศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งของศูนย์ฝึกอบรม  นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึกสอนเด็ก  เรียนรู้  ใกล้ชิดเด็กๆ

 

   

เตรียมออกไปฝึกงาน    (Ready for Outreach)

       หลังจากการเรียนในศูนย์ฝึกอบรม  นักศึกษาจะได้ออกไปฝึกงาน ภาคสนาม  การอธิษฐานเผื่อและกำหนดพื้นที่ที่ออกฝึกงานรับใช้  จะทำในวันสุดท้ายของการเรียนในศูนย์  การฝึกงานถือเป็นสิ่งสำคัญของศูนย์ฝึกอบรม  คณะครูและผู้นำจะอบรม หนุนใจ  และให้คำแนะนำ  ทั้งอธิษฐานเผื่อนักศึกษาทุกคน 

 

ละคร

(Drama)

      พระคัมภีร์มีบทละครมากมาย เพื่อเปรียบเทียบกับชีวิตจริง  ทำให้คนฟังเข้าใจ   นักศึกษามีโอกาส คิดสร้างสรรละครใหม่ เพื่อเป็นบทเรียน ประกอบการสอน และการประกาศพระกิตติคุณ

 

 

   

การจัดประชุมเซลล์

(Cell group)

       การไปจัดกลุ่มเซลล์ตามบ้าน  เป็นโอกาสของการรับใช้ทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการนำนมัสการ  การแบ่งปันพระคำ  การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วย  นักศึกษาจะถูกฝึกให้รักคนอื่นเป็นภาคปฏิบัติ

     

 

ประกาศพระกิตติคุณ

(Outreaching)

      การประกาศพระกิตติคุณ  โดยการตั้งเวทีย่อมๆ ในหมู่บ้าน  นำผู้คนร่วมร้องเพลง เล่นเดนตรี  เป็นพยาน  และบอกเล่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  เป็นวาระแห่งความสุข  ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้พบความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator