คณาจารย์

     T E A C H E R S

 

    1) ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

         ผู้ก่อตั้ง BFTC   

        สอนวิชา  ศาสนศาสตร์   คริสตจักรและการบริหาร  การเพิ่มพูนคริสตจักร   การเป็นพยานส่วนตัว  ตามรอยพระบาทพระเยซู 

        การศึกษาและประสบการณ์ : จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย มหิดล (1970) โรงเรียนสอนการประกาศ (School of Evangelism) ของคณะอนุชนนานาชาติ (Youth With A Mission)   ที่โลซาน สวิสเซอร์แลนด์ (1974)   ปัจจุบีนเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ (Bangkok Fellowship Church)   เป็นประธานมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม (Christian Fellowship Foundation) มีประสบการณ์การเป็นศิษยาภิบาล และการบุกเบิกงานพันธกิจ     

 


 
  2) ดร. วันทนีย์ เอ็นโด

        ผู้อำนวยการ BFTC 

        สอนวิชา การประกาศพระกิตติคุณ   การเพิ่มพูนคริสตจักร

        การศึกษา และประสบการณ์  : จบการศึกษาจาก  โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ  (1976) ปริญญา M.Div  และ  M.C.Ed. จาก The Presbyterian Theological Seminary (เชียงรายปริญญา  D.C. Ed. Cand. (2013) จาก Wyclif University & Theological Seminary .USA (2013) เป็นรองประธาน บริษัท เอเชีย เคนดี้ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็น  มัคนายิกา และเป็นหัวหน้างานพันธกิจ และการประกาศ ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  เป็นกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม

   3) อาจารย์ สุชาติ  ชัชวาลปรีชา

    สอนวิชา จดหมายสอนศิษยาภิบาล  พระวิญญาณบริสุทธิ์ และของประ ทาน  สำรวจพระคัมภีร์ใหม่  นมัสการและการนำนมัสการ  ศาสนพิธี 

     การศึกษา และประสบการณ์: จบวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (1996)  ศาสนศาสตร์ จาก โรงเรียนพระคริสต์ธรรมสัมพันธ์  ของคณะคริสเตียนสัมพันธ์ (1985)  มีประสบการณ์  เป็นหัวหน้าหน่วย 06 เป็นผู้ช่วยงานฝ่ายอภิบาลศิษย์  เป็นครูสอนรวีฯ ชั้นผู้ใหญ่  ขอคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเท 

     

   4) ครูศิริกุล  กิตติพงศ์

      สอนวิชา การให้คำปรึกษาเบื้องต้น

      การศึกษา และประสบการณ์ : จบการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกริก; โรงเรียนสร้างสาวก (DTS) ของคณะ Youth With A Mission; จบหลักสูตร ESL  ที่ Hapenden ประแทศอังกฤษ   จบ วิชา แนะนำการให้คำปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์  (Introduction to Biblical Counseling) (IBC) ที่ฟิลิปปิน  ภายใต้ Foundations for Counseling Ministry  ของ University of the Nations, YWAM Kona Hawaii (1991)

 

 

  5) ครูเอสราพร   จิตรนอก

      สอนวิชา  การบำบัดภายใน  การจัดกลุ่มเซลล์ในต่าง จว.

      การศึกษา และประสบการณ์:  จบ กศน จากโรงเรียนลีลานุช  กทม  ; โรงเรียนพระคริสตธรรม โดมาตา  (1992) ; การอบรมระยะสั้น พระคริสตธรรมเพนเตคอส (1993) ;  การอบรมระยะสั้น หลักสูตร 1 ปี จาก  All Nation School Ministry , กรุงเทพฯ (2001); จบจากศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้พระเจ้าสามัคคีธรรมกรุงเทพ (BFTC) (2004); จบการอบรม จาก Kingdom Glory Leadership School  (KGLS) (2011);  เป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์ ,บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทองผาภูมิ  (2003) ปัจจุบัน  เป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรสามัคธรรม โพนสว่าง จ.ขอนแก่น

   

6) ครู นันดา เจริญมูล 

      สอนวิชาการสร้างสาวก  2

      การศึกษา และประสบการณ์ : จบหลักสูตรการสร้างสาวก จากคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  จบสัมมนาการเพิ่มพูนคริสตจักร ของ สถาบันบัณฑิตศิษยาภิบาลศาสตร์ กรุงเทพ (1998) กรุงโซล ประเทศเกาหลี  มีประสบการณ์ :  เป็นหัวหน้าหน่วย 03  และเป็นประธานคณะสตรีคริสเตียน อาวุโส  คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 

   

   7) ครู นิภา มากสุริวงศ์

       สอนวิชา จริยธรรมคริสเตียน

       การศึกษา และประสบการณ์: จบหลักสูตรการสร้างสาวก จากคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  จบสัมมนาการเพิ่มพูนคริสตจักร ของ สถาบันบัณฑิตศิษยาภิบาลศาสตร์ กรุงเทพ (1998) กรุงโซล ประเทศเกาหลี  มีประสบการณ์ :  เป็นหัวหน้าหน่วย 07  และเป็นประธานคณะสตรีคริสเตียน อาวุโส  คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ 

    8)  ครูมนิดา  เปล่งศรีสุข 

       สอนวิชา การจัดระเบียบการประชุม

       การศึกษา และประสบการณ์ : จบคณะศึกษาศาสตร์ จาก  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีประสบการณ์ เป็นผู้บริหาร บริษัท คามาร์ซิโอ จำกัด ; เป็นกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม

   

9) ครูทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

    สอนวิชา การบริหารจัดการ

    การศึกษา และประสบการณ์ ; จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1970) มีประสบการณ์ เป็น ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์มหาชน "แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์" เป็นกรรมการ มูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม   

   

10) ครู นพวรรณ ชูพันธ์

       สอนวิชา  “น้อมนบ  พบพระคริสต์” 

            การศึกษา และประสบการณ์ : จบประกาศนียบัตร นาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยครู สวนสุนันทา (1986) ประกาศนียบัตรภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1980)  ปวค.ศึกษาศาตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (1982)   B. Min. สถาบัน พระคริสธรรมศิษยาภิบาลศาสตร์ 2008 วิชาพันธกิจเด็ก Children’s Ministry Network- CMNIT (2003) หลักสูตรพันธกิจโลก (เด็ก) Super Kids Enrichment (มาเลเซีย)  การให้คำปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์ จาก Christian Counseling Associates (สิงคโปร์) (2003)  เป็นครูสอนรวีวาระเด็กและผู้ใหญ๋  เป็นหัวหน้าหน่วย 04  และเป็น หัวหน้ากลุ่มสตรีเดโบราห์ ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

11) ครู  ยงยุทธ  วรรณเกียรติ

       สอนวิชา  ครอบครัวคริสเตียน

       การศึกษาและประสบการณ์:  

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกช่างอิเล็คโทรนิคส์ คณะวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (1973)  อบรมพิเศษด้านพระคัมภีร์จากคจ.สามัคคีธรรมกรุงเทพ; เคยเป็นประธานกลุ่มบุรษ ; เป็นมัคนายก   เป็นผู้ปกครอง คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ (1993 ถึงปัจจุบัน)

 


12)  ครู มาเรีย วุฒิ

         สอนวิชา  การสงเคราะห์

         การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (จิตวิทยา) สาขาจิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง  (1976) 

         ประสบการณ์การทำงาน :  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย รวม 13 ปี เป็นกรรมการ มูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม

 

 

13) อาจารย์ นิวัติ  วุฒิ

         สอนวิชา  ความรู้กฏหมายเบื้องต้น

         การศึกษาและประสบการณ์ : นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ(เกียรตินิยม) (1976) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เนติบัณฑิตไทย นบ.ท. (เทียบเท่าปริญญาโท) (1980) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สาขา นิติศาสตร์ อาจารย์ประจำวิชา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1977-2015) อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยานครสวรรค์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   14) อาจารย์ทิพย์มาศ  วรรณเกียรติ

         สอนวิชา  การใช้ภาษาไทย , ครอบครัวคริสเตียน ;

                     หลักการสอน

        การศึกษาและประสบการณ์ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (1973) ปริญญาโท คริสตศาสนศาสตร์ (M.B.S) พระคริสตธรรมกรุงเทพ(Bangkok Bible Seminary)   (2006)

        อดีตเป็นหัวหน้าหน่วย 00; เป็นครูสอนรวีฯ ชั้นเด็ก ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม  เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมธนบุรี 

 

 15) ครูทรงเกียรติ นันทวาทการ

        สอนวิชา การสร้างสาวก  3

        การศึกษาและประสบการณ์  : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ปี คศ. 1980 โรงเรียนการสร้างสาวก (DTS)  ของ YWAM (1987)  หลักสูตรอบรมผู้นำฆราวาส โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (2014)  เป็นครูสอนรวีฯ ชั้นผู้ใหญ่ ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ 

  

   16) ครูจันทนา  นันทวาทการ

         สอนวิชา  การสร้างสาวก 1

          การศึกษาและประสบการณ์ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  เอก วิทย์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน  (1985)   หลักสูตรอบรมผู้นำฆราวาส โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (2013)  เป็นครูสอนรวีฯ ชั้นผู้ใหญ่  ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

    17) ศจ. ดาวิด  แก้วปราการ  

         สอนวิชา  พันธกิจและการตั้งคริสตจักร   หลักการเทศนา  หลักการเป็นผู้นำ

        การศึกษาและประสบการณ์ : จบ ปวช.อิเล็คโทรนิคส์คอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร; ปวส. อิเล็คโทรนิคส์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ;  โรงเรียนการสร้างสาวก (DTS)  ของ YWAM (1987) ; ศาสนศาสตร์ (B. Th) สถาบันพระคริสต์ธรรมนานาชาติ หลักสูตร 3 ปี (1995) ;หลักสูตร  ศิษยาภิบาลกับงานรับใช้ ที่  CITY  HARVEST  CHURCH  สิงคโปร์ (2003); หลักสูตรพื้นฐานการเป็นศิษยาภิบาลและการสร้างผู้นำที่   RIVER  LIFE  CHURCH  สิงคโปร์ (2006);  “ธุรกิจคริสเตียนกับงานรับใช้ “ ที่ประเทศเวียดนาม (2009) ; เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแบ๊บติสต์พนัสนิคม-ชลบุรี (1990-1993) ได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ (1993) ; หัวหน้าฝ่ายงานพันธกิจ คจ.สามัคคีธรรมกรุงเทพ (1997-ปัจจุบัน)เป็นอาจารย์พิเศษ สอนที่วิทยาลัยคริสเตียน กัมพูชา (2005);สอน่ศูนย์ผู้รับใช้สุวรรณเขต ประเทศลาว (2007)  

   

         18)  อาจารย์  สุนทรี  ตีรนานุกูล 

            สอนวิชา    การใช้ภาษาไทย    จิตวิทยาการเรียนรู้

            การศึกษาและประสบการณ์ ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาจิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (1985)  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาบริหารการศึกษา และผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  (2006) เป็นครูแนะแนว  โรงเรียนมัธยม 23 ปี :เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา :บริหารวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ และบริหารการปกครอง 13 ปี ;  อดีตเป็นครูสอนรวีฯ ชั้นอนุชน ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  ปัจจุบัน เป็นกรรมการ  และเป็นครูสอนรวีฯชั้นผู้ใหญ่  ของคริสตจักรสามัคคีธรรมธนบุรี  

 

     

 

      19) อาจารย์  ชูศักดิ์  ตีรนานุกูล

           สอนวิชา    จิตวิทยาการเรียนรู้

           การศึกษาและประสบการณ์ : ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  (1985) เป็นครูสอนคณิตศาสตร์   39  ปี :เป็นครูฝ่ายปกครอง  28 ปี    เป็นผู้ปกครอง และเป็นครูสอนรวีฯชั้นผู้ใหญ่  ของคริสตจักรสามัคคีธรรมธนบุรี  

   20) อาจารย์ จุรา หลักเพชร

           สอนวิชา   คริสเตียนศึกษา   สำรวจพระคัมภีร์เดิม

           การศึกษาและประสบการณ์ : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (2004) ปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์  พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย  (1991)  ปริญญาตรี สาขาคริสเตียนศึกษา  พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย (1992) ปริญญาโท สาขาคริสตศาสนศาตร์ (MAR) สถาบันคริสตศาสนศาสตร์เมืองไทย (1997)  เป็นผู้ประสานงาน  และเป็นผู้อบรมครูรวีฯ  หลักสูตร ธัญญทิพย์  เครือข่ายคริสเตียนศึกษา เพนเทคอส ในประเทศไทย  เป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรสามัคคีธรรมอรัญญประเทศ 

 

21)  ครู ศุภฤกษ์   กิตติพงศ์

          สอนวิชา   การทำบัญชีเบื้องต้น

          การศึกษาและประสบการณ์ คณะบัญชี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (บช.บ)  ทำงานที่. ธนาคารกรุงเทพ จก. สำนักงานใหญ่          ด้าน. ส่งเสริมธุรกิจสาขา  บริหารงานสินเชื่อ. สำนักงานต่างจังหวัด  การตลาด. ระบบบริหารสาขา. ATM. สาขาต่างจังหวัด ; ฝ่ายธุรการ ร.ร. ชูศิลปวิทยา  นครศรีธรรมราช   ปัจจุบัน.    เป็นมัคนายก คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ   เป็นกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม    

 

 

     22) ครู  กมล ซาทู

           สอนวิชา   ศาสนศาสตร์ 1   การจัดกลุ่มเซลล์ ในเมือง

           การศึกษาและประสบการณ์รัฐศาสตร์   การเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัย รามคำแหง (1980) ; “พระเจ้ากับตัวเรา”   จบหลักสูตรชั้นฟูมฟัก  คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ; วิชา ศาสนศาตร์ 1 (2014) ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพ   เป็นกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสามัคคีธรรม ; เป็นมัคนายก และหัวหน้าหน่วย 02  คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ 

    23) ครู สุเมตตา ซาทู

           สอนวิชา  สงครามฝ่ายวิญญาณ   การสร้างสาวก 4

           การศึกษาและประสบการณ์  :  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; โรงเรียนการสร้างสาวก (DTS)  ของ YWAM (1983)  จบหลักสูตร การอธิษฐานและสงครามฝ่าย วิญญาณ ของ YWAM  สิงคโปร์ 

            เป็นครูสอนรวีฯชั้นผู้ใหญ่  ของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

23) ครู สุมลรัตน์ 

            สอนวิชา  พระธรรมกิจการ   สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

            การศึกษาและประสบการณ์จบมัธยมปลายจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (1979) เป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 00 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพปี (1995 - 2009)จบหลักสูตรการอบรมคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ (1996) จบ“บทเรียนทางไปรษณีย์ เรื่องพระเจ้ากับตัวเรา” (2010)         บุกเบิกก่อตั้ง เป็นผู้ช่วย ศบ. คจ. สามัคคีธรรมธนบุรี (2010 – 2014) จบหลักสูตรอบรม “ รู้จักพระคริสต์ สร้างศิษย์พระองค์ 3”  (2011) จบปริญญาตรี  คริสตศาสตร์ศึกษา(B.C.S.) แผนกการศึกษาระบบทางไกลจากสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) (2015)

 

  24) ครู   นางวิมล  อยู่อยู่ 

            สอนวิชา  การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์                         

            การศึกษาและประสบการณ์:   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิขา พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1987) วิทยาลัยอาชีวศึกษา(ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1988)  ปัจจุบันทำงาน ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ  ตำแหน่ง ‘งานบัญชี

   25) ครู เอมมี่  ชูพันธ์

           สอนวิชา   นมัสการด้วยการเต้นรำ

           การศึกษาและประสบการณ์ : ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์  เอก การสื่อสารฯ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 1997 (2540)ปัจจุบันทำงาน Freelance  Graphic designer / illustration (นักออกแบบกราฟิกและวาดภาพประกอบ)

 

26)  ครู เชษฐ์ชัย  นรเศรษฐ ศรีสุข

              สอนวิชา  ชีวิตคริสเตียน 2

              การศึกษาและประสบการณ์ ปวช การบัญชี จากวิทยาลัยพาณิชยการ เชตุพน. การตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ม. รามคำแหง   ประสบการณ์ บริษัทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรจำกัด, บริษัทแพปลาสุนันทาจำกัด,  ปัจจุบัน ประธานบริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์เทรดดิ่ง จำกัด  ปัจจุบัน เป็นมัคนายก คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ       

    

      

   27)  ครู อรญา  ขาวผ้วน

              เป็นครูประจำศูนย์ฝึกอบรม

              การศึกษา และประสบการณ์ :  จบ มัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (1998) ; โรงเรียนพระคริสธรรม โดมาตา  (2000) ; การอบรมระยะสั้น หลักสูตร 2 ปี จาก  All Nation School Ministry , กรุงเทพฯ (2002); จบศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

     28)  ครู วิทวัส กิตติพงศ์

              สอนวิชา   กายบริหาร

              การศึกษาและประสบการณ์ : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขานิเทศน์ศิลป์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (1998) ; ทำงานฝ่ายผลิตและจำหน่ายการ์ดอวยพร Hallmark & Cordial.  บริษัทธัญนิจ จำกัด; มีประสบการณ์เป็นครูสอน Fitness 12 ปี  ปัจจุบันเป็น Trainer Fitness ที่ Life  Fitness.  

      29) ครู เอษรา วสุพันธ์รจิต

            เป็นครูพิเศษ วิชา จิตวิทยาเด็ก และวัยรุ่น

            การศึกษาและประสบการณ์ 

            ม. ปลาย โรงเรี

Bangkok Fellowship Church  
56 Sukhumvit 77 Onnut 24 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10250  
Tel 02-3310861 02-7422181-82 02-7422189  
Contact <<< Administrator